کاربردها

"nkk test kits" "srb test kit in refinery" "tbc test kit in refinery" "http://nkk-tech.ir" تست کیت میکروبی پالایشگاه "تست کیت میکروبی پالایشگاه"
تاسیسات آبرسانی پالایشگاه ها
کاغذ سازی
"nkk microbial test kit" http://nkk-tech.ir "tbc test kit in cooling water treatment" "nkk srb test kit in cooling water treatment"
برج ها و سیستم های خنک کننده
تصفیه آب و فاضلاب
مزارع و چاه های آبیاری
سیستم های اطفاء حریق
"srb test kit in hydrotesting" "APB test kit in hydrotesting" "http://nkk-tech.ir"
میدان های نفتی و گازی، حفاری، عملیات هیدروتست
رنگ، روغن و روانسازها
microbial test kits in powerstations "srb test kit" "http://nkk-tech.ir"
نیروگاه ها، تاسیسات تولید برق
Scroll to Top