خدمات

آنالیز میکروبی

شناسایی، تشخیص و پیشگیری از خوردگی میکروبی و رسوب زیستی

فرمولاسیون

تهیه و فرمولاسیون محیط های کشت اختصاصی با سفارش مشتری

http://nkk-tech.ir

آنالیز بایوساید

تست های انتخاب، ارزیابی و عملکرد بایوسایدهای گوناگون

NKK biocide analysis http://nkk-tech.ir/
Scroll to Top