تست کیت شناسایی باکتری های تولید کننده اسید

باکتری هایی که در طی تخمیر سوبستراهای آلی، اسید ترشح می کنند را باکتری های تولید کننده اسید می گویند. نوع و مقدار اسید های تولیدی وابسته به نوع میکروارگانیزم و مولکول های سوبسترای موجود است. این نوع باکتری ها به عنوان یکی از دلایل اصلی خوردگی میکروبی محسوب می شوند به گونه ای که با فعالیت های تخمیری بر ترکیبات آلی موجود در آب، موادی را تولید می کنند که در تخریب فلزات نقش دارند و عامل اصلی به وجود آمدن آب های اسیدی در صنعت هستند. 

"NKK test kit" "NKK APB test kit" http://nkk-tech.it/

آسیب ها و صدمات ناشی از باکتری های تولید کننده اسید

وجود اسیدها تمایل به خوردگی را افزایش می دهد و تاثیر این خوردگی هنگامی که باکتری های تولید کننده اسید در سطح مشترک بیوفیلم- فلز به دام افتاده باشند شدید تر می شود. اسیدها، اکسیداسیون الکتروشیمیایی فلزات مختلف را با حذف یا جلوگیری از تشکیل فیلم اکسید پیش می برند. همچنین باکتری های تولید کننده اسید، خوردگی فولاد زنگ نزن حفاظت کاتدی شده را شتاب می دهند. این نوع باکتری ها به طور معمول در مخازن ذخیره و پایه سکوها وجود دارند.

"NKK APB test kit" "APB test kit" http://nkk-tech.ir/ "تست کیت باکتری اسید" "تست کیت APB"

تاثیر باکتری های اسید بر جداره داخلی لوله بتونی

باکتری های تولید کننده اسید را می توان به عنوان مهیا کننده شرایط رشد و تکثیر SRB در نظر گرفت که اسیدهای تولید شده را مصرف می کند. APB به همراه  SRB و IRB٬ سه نوع مهم باکتری های موثر در خوردگی هستند. در دو دهه گذشته، صنعت نسبت به مضرات باکتری های تولید کننده اسید آگاهی و توجه بیشتری نشان داده است.

http://nkk-tech.ir/ "nkk APB test kit""تست کیت باکتری اسید" "تست کیت APB"
Scroll to Top