تست کیت شمارش کلی باکتری های هوازی

باکتری ها می توانند آب را کدر کرده، مزه آن را تغییر دهند، بوهای عجیب تولید کنند یا موجب خوردگی، تخریب و گرفتگی تجهیزات شوند. همچنین جمعیت زیاد باکتری ممکن است حاوی چندین ارگانیزم مضر برای سلامت انسان نیز باشد. به طور کلی، هدف تست کیت شمارش کلی باکتری های هوازی (TBC)، تعیین محتوای باکتریایی نمونه و ارزیابی کیفیت آب است.

آسیب ها و صدمات ناشی از باکتری های هوازی

باکتری های هوازی با چسبیدن به سطح فلز، تشکیل لایه ای به نام بیوفیلم را می دهند. با گذشت زمان ضخامت بیوفیلم افزایش یافته به حدی که ممکن است با چشم قابل رویت باشد. میکروارگانیزم ها با تشکیل بیوفیلم ها باعث افزایش تمایل فلز به خوردگی حفره ای می شوند. همچنین بیوفیلم تشکیل شده محیط مناسبی را برای رشد و تکثیر باکتری های دیگر مهیا میکند.

"TBC test kit" http://nkk-tech.ir/ "تست کیت شمارش کلی باکتری" TBC تست کیت

با استفاده از این تست کیت می توان آزمایش را سریعاً پس از نمونه برداری انجام داد. زیرا زمان بین جمع آوری نمونه های آب و آزمایش بسیار مهم است و تعداد باکتری در نمونه آب در عرض چندین ساعت در دمای اتاق چند برابر می شود. بنابراین اگر تاخیری بیش از یک تا دو ساعت بین جمع آوری نمونه و آزمایش وجود داشته باشد، ارزیابی صحیحی از محتوای باکتری های نمونه اولیه آب به دست نمی آید.

Scroll to Top